၂၁ ရာစု၏ ပန္ထြာဘုရင္မမ်ားသပိတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

စစ္အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္ေသာ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ၂၁ ရာစု၏ ပန္ထြာဘုရင္မမ်ား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ျခင္းကို ယေန႔(ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

Photo – MPA