ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ား၌ နစကပိတ္ပင္ထားသည့္ သတင္း႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားအား မျပသရန္ၫႊန္ၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခေနေၾကညာထားသည့္ကာလအတြင္း လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းထားသည့္ သတင္းဌာနငါးခု၏ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ား၌ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ နစက-က ယမန္ေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္) တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခ်ိဳ႕ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ နစကကပိတ္သိမ္းထားသည့္ Myanmar Now၊ မဇၩိမ၊ ေခတ္သစ္၊ 7Day ႏွင့္ DVB သတင္းဌာနတို႔၏ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ဝန္ေဆာင္မႈမေပးရန္ ၫႊန္ၾကားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း၊ လိုင္စင္ရယူထားျခင္းမရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ တရားမဝင္ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္မ်ားအား လက္ဝယ္မထားရွိရန္၊ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္/ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားသို႔ အပ္ႏွံရန္၊ တရားမဝင္ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖမ္းစက္မ်ားကို လက္ဝယ္ထားရွိပါက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ အရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ဟု အဆိုပါၫႊန္ၾကားစာတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းရိပ္သာမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုပါၫႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းဌာနကိုးခုကို နစက-ကလိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာသမားအခ်ိဳ႕မွာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

သတင္း – စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္