ေက်းငွက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းပါေစ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္တမ္းမတင္ရေသးေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၄၂ မ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွငွက္ပညာရွင္ႏွင့္ ငွက္ဝါသနာရွင္မ်ား အခ်ိန္ ယူကာ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေကာင္းသတင္းတစ္ရပ္ကို လြန္ခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ေထာက္ၾကန္႔တြင္ စြန္ငွက္အပါ အဝင္ ကာကြယ္ထားေသာ ေက်းငွက္တိရစၧာန္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသူ သုံးဦးကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဖမ္းဆီးကာ အမႈဖြင့္အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္...

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ စစ္လက္ နက္ပစၥည္းမ်ား (Uဌဥ) ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိသူ သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္မွာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကေလးငယ္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိသူအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးဒဏ္ရာ ရရွိသူ စုစုေပါင္း၏ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကား ကေလးငယ္ ၄၉ ဦး...

တည့္မတ္ရဉီးမည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္

တရားေရးမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးသည္ တရားမၽွတၿပီး ဘက္လိုက္မႈ ကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ သကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ႏွင့္ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိ ေနရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဂတိတရားကင္းရွင္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရား စီရင္ေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကင္းရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ...

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္၀ပါေစ

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရာ က်င္းပမည့္ရက္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္...

ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံမႈကို အေလးထားပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား မၽွေဝေပးႏိုင္သည့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ထြန္းကားလာမႈ ေၾကာင့္ ဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္အင္တာနက္လိုင္းရွိ႐ုံမၽွျဖင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခု လုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းစုံကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္ ။ မိမိသိလိုသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သုံးစြဲသူအခ်ိဳ႕မွာ အက်ိဳးရွိသည့္ အသုံးခ်မႈထက္ သူတစ္ပါးအေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ၊ အသေရဖ်က္ျခင္း ၊ နစ္နာေစရန္ျပဳမူျခင္း ၊ သတင္းမွားမ်ား လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အမုန္း...

ေခ်းေငြေျဖေလၽွာ႔မႈ ကုထုံး

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရွိေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေခ်းေငြေကာက္ခံသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ အၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္အတြက္ ကူးစက္မႈပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကို ကိုဗစ္ကာလအေစာပိုင္း ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဒသ အသီးသီးရွိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး...

ျမတ္ဆရာတို႔၏ဂုဏ္ျဒပ္ကို အေလးထားပါ

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တြင္ “ဆရာ”ကို အနေႏၲာအနႏၲဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ ဘုရားႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္း သတ္မွတ္ထားရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ေရေသာက္ျမစ္ပမာျဖစ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးဂ႐ုျပဳၾကသည္။ ဆရာဟုဆိုရာတြင္ အေျခခံပညာသင္ေပးသည့္ ဆရာမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ေပးသည့္ ဆရာမ်ားသာမက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္ေပးသည့္ ဆရာမ်ားအားလုံး အက်ဳံးဝင္ေပသည္။ တပည့္မ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ဆရာမ်ားအေပၚမ်ားစြာ တည္မွီလ်က္ရွိရာ...

ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးအတုမ်ားကို သတိျပဳပါ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေၾကညာေနေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ ေဆးကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္မွ် တတိယအဆင့္...

သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလက္ခံက်င့္သုံးသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ မည္မွ်ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံသာအားလုံးသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္လည္း အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္သူလူထုသိရွိေစရန္ မီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ိဳးစုံမွတစ္ဆင့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္တာဝန္ရွိသည္။ ဤအခ်က္အလက္ကိုသာ ဟန္ခ်က္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာ္သလင္းလျပည့္ ဂ႐ုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔

လူ႔ေဘာင္ေလာက၌ လူျဖစ္လာရျခင္းသည္ လူလူခ်င္း ဒုကၡေပးရန္ မဟုတ္ပါေခ်။ အခ်င္းခ်င္း ေဖးကူထူမ သုခေပးဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ လူလူခ်င္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္လည္း မဟုတ္၊ အကူအညီေပးဖို႔သာ ျဖစ္၏။ လူအခ်င္းခ်င္း သုခေပးရန္၊ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ေတာ္ေသာလူ၊ ေကာင္းေသာလူေတြ မ်ားစြာလိုအပ္၏။ ငါဘယ္ေလာက္ေတာ္သလဲ။ ဘာေတြေတာ္သလဲ။ ငါဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ။ ဘာေတြေကာင္းသလဲဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၾကရပါမည္။ ေလာကီအလုပ္မ်ားစြာကို...