တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲျခင္း

အခန္းေပါင္း (၁၅)ခန္း ၊ ပုဒ္မေပါင္း ၇၁ ခုပါရွိေသာ "အစိုးရ၏ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း" ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ေခါင္းစဥ္ကို ထိုသို႔ေခၚတြင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ အစိုးရ၏ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အဆင့္ရွိအစိုးရဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးတင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေျပာင္းအလဲ

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ေကာ္မရွင္အသစ္ကို အပါအဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မရွင္သစ္တြင္ ယခင္ေကာ္မရွင္ေဟာင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနတို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊...

စတုတၳမ႑ိဳင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါေစ

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ရွိမႈ၊ သတင္းသမားမ်ား လုံၿခဳံမႈအတြက္ အာမခံမႈ၊ မီဒီယာကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ အနည္းဆုံးရွိမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ ဖိအားေပးျခင္းမရွိမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္သာ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ရန္သူမဟုတ္သကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြလည္းမဟုတ္ေခ်။ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ မည္မၽွၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔အား လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခုခံမႈ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ သမိုင္းတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အပူဆုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံႏွင့္အထက္ရွိသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီး အနည္းဆုံး ၁၅ ခုျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ Christian Aid က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ခုနစ္ခုသည္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံစီအထိ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးမားခဲ့သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ ေရလၽွံမႈမ်ား၊...

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြား

ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ ၂၉၈ ခုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္လ်က္ရွိၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ အလုပ္သမားဦးေရ ၁ ဒသမ ၀၆ သန္းခန္႔ကို တရားဝင္ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္စာရင္းအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္...

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမား

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ကေလးအလုပ္သမားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားမႈ၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈမ်ားႏွင့္လူမႈစီးပြားဘ၀အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ပညာဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ၾကားႏိုင္ဘဲ ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ တြန္းပို႔သည့္အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္...

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး အေလးထားပါ

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္က တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အေလးထားေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ခံစားရမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္၍ သာတူညီမၽွအခြင့္အေရးရရွိသည္ဟု ခံစားရေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (မူၾကမ္း)ေရးဆြဲၿပီးပါက ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး...

ဘဏ္မ်ား မၿပိဳလဲႏိုင္ပါ

ဘဏ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ သတင္းစကားထြက္ေပၚလာကာ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ဦးစိုးမင္းက ဘဏ္မ်ားမွေငြထုတ္၍ ေ႐ႊဝယ္ယူမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးထရီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ အလုံအေလာက္ရွိေနသျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားက်ပ္ ၁၃သိန္း တစ္ေသာင္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈး ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနသည့္ ေဒၚလာေဈးမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၀ အထိရွိေနရာမွ က်ပ္ ၁၅၃၀...

ေရေဘးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မုန္တိုင္းငယ္သည္ အိႏၵိယကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မုတ္သုံေလ ဆက္လက္အားေကာင္းႏိုင္သည့္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပုံမွန္ထက္ မိုးေကာင္းေနႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ယင္းေဒသတို႔တြင္ စံခ်ိန္တင္ မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ကာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အေလးထားဂ႐ုျပဳလိုက္နာရန္ႏွင့္...

အာဆီယံႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္

ဩဂုတ္ ၈ ရက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံ(ASEAN)ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈသည္ ကမၻာ့အဆင့္(၆)ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆုံးေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ လုပ္သားေဈးကြက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။