လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ

အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူၾကမ္းသည္ ေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ဒုတိယလႈိင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈသည္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္း အတာျဖင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာကပ္ေရာဂါ(Pandemic)အျဖစ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က မတ္ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခဲ့ရာ ယခုအခါ ငါးလတာကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕ရွိရၿပီးကူးစက္ခံရသူ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိကာ ၄၆၄၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးခ်ိန္တြင္...

ျမန္မာ့က်ားမ်ားေနာင္ေရး

ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ ကမၻာ့က်ား ထိန္းသိမ္းေရးထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါေန႔ကို ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကသည္။ က်ားမ်ားအပါအဝင္ ေတာ႐ိုင္းေၾကာင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအားလုံးသည္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (CIT-ES)ႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားကို...

ျပည့္စုံမွန္ကန္သည့္ မဲစာရင္း

ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းကပ္ထားေၾကညာျခင္းကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၇ ရက္အထိ ၁၄ ရက္ၾကာ ကပ္ထားေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းကပ္ထားခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ မိမိအမည္မပါရွိက ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ထည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ မပါဝင္သင့္သည့္အမည္မ်ား...

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေရး

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္မ်ား စာရင္းတြင္ပါရွိသည့္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္စာရင္းတြင္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ ကယန္းအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)...

ကိုဗစ္အလြန္ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑

ဧၿပီ ၂၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ကိုဗစ္(၁၉)ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ၫွိႏႈိင္းေဖာ္ထုတ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယခုႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိေငြမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ...

ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ပါ

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါ၏ ဂယက္ႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား ေရာဂါက mကြယ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာသည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကာကြယ္ရာ၌ အေရးႀကီးေဆးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွာေခါင္းစည္း(Surgical Mask)ႏွင့္ လက္သန္႔ေဆးရည္ (Hand Sanitizer)မ်ား ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသုံးမ်ားသည့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕လည္း ေဈးကြက္အတြင္း ျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား...

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ COVID -19

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ သံအမတ္ႀကီးက ပညာရွင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဤေရာဂါသည္ တိရစၧာန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ တိရစၧာန္မ်ားေရာင္းဝယ္ သယ္ေဆာင္ျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာပိတ္ဆို႔ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေတာ႐ိုင္းတရိစၧာန္ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ဤအခ်က္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ခံေနရေသာ...

ေဆးဝါးအတုျပႆနာ

ေဆးဝါးအတုလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ကာလမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးအတုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီးတခ်ိဳ႕က ထုတ္လုပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ား ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အတုျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ေဈးမႀကီးေသာ္လည္း အေရာင္းသြက္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုပါ အတုျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းေဆးဝါးအတုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ဆိုထားရာ ေဆးဝါးအတုမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး...

သတင္းမွားမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖယ္ရွားပါ

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ Facebook Account ကဲ့သို႔ Account အခ်ိဳ႕မွ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းသည္ လူ႕က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္လည္း မညီဘဲ...