မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရး

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ ပညာေရးဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္မႈ)တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာကိုႏိုင္ငံသားတိုင္းသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္အားလုံးပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးအစီအစဥ္၊ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာေရးအထူးဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအရ ေက်ာင္းပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးတစ္ခုခုတြင္ အေျခခံပညာသင္ယူႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ...

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးအသုံးျပဳေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေစ်းမ်ားတြင္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အသုံးျပဳျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလာေသာပစၥည္းမ်ားအား အစားထိုးလဲလွယ္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေစ်းေရာင္း၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအား ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးအသုံးျပဳေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည့္...

မိခင္ေသဆုံးမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ေရး

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ(ICDP)တြင္ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိခင္ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးေဆာင္႐ြက္မႈအေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းတြင္ မိခင္ေသဆုံးမႈ ၄၅၃ဦး၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြးကေလးတစ္သိန္းတြင္...

ေဆးလိပ္ႏွင့္အခြန္

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမရွိဘဲ ဆိုးက်ိဳး အႏၲရာယ္မ်ားျပားေသာေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထုတ္လုပ္ မႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေျမျပင္၌ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ကာ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္၍ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။...

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္ သည့္အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖ်ားနာရာတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ေရာဂါျဖစ္သည့္အျပင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ေသဆုံးမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ တတိယေျမာက္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းယူနီဆက္ဖ္(ျမန္မာ)က ေမလဆန္း၌ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲလာ သည့္စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ...

အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္

#အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္ အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံအသီးသီးသည္အဂတိလုိက္စားမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုအနည္းႏွင္႔အမ်ားဆိုသလိုဆုိင္ေနရၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈသက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ျပဌာန္းထားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အေရးယူေနၾကေသာ္လည္းဥပေဒကိုမလိမ့္တပတ္လုပ္ကာသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားမွာလူမသိ၊သူမသိအေျမာက္အျမားရွိေနသည္။ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္တစ္ကိုယ္ရည္အက်င္႔စာရိတၱပ်က္ယြင္းျခင္းကိုေဖ္ာညႊန္း႐ုံသာမကဆက္စပ္ေနသည္႔၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစၿပီးလူတစ္ဦးျခင္းစီ၏တရားမွ်တမႈႏွင္႔တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚျခိမ္းေျခာက္ရာလည္းက်သည္။ ကမၻာေပၚ၌အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင္႔ကမၻာ႔စီးပြားေရးတြင္ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း၂.၆ဘီလီယံနစ္နာဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္းကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ယမန္ႏွစ္ထဲ၌အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ကမၻာ႔လူဦးေရ၏ေလးပုံတစ္ပုံမွာလာဘ္ထိုးမႈမ်ားလုပ္ေနရေၾကာင္းကမၻာ့အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္းတာေရးအဖြဲ႔၏စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ၉ရက္)သည္(၇၀)ျပည္႔ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္အဂတိလုိက္စားမႈေလ်ာ႔နည္းေရးအတြက္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊အေျဖရွာျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင္႔အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို အားေပးသည့္အျပင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီးတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းကာတုိင္ၾကားစာမ်ားအား လက္ခံအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါအေရးယူမႈမ်ားအနက္အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဟန္ထူးတို႔ကိုအေရးယူမႈမွာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအျမင့္မားဆုံးအေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ထင္ရွားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈမွာတံစိုးလက္ေဆာင္ယူ႐ုံသက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာအဂတိတရား(၄)ပါးျဖစ္သည္႔ဆႏၵာဂတိေဒါသာဂတိဘယာဂတိ၊​ေမာဟာဂတိတို႔ႏွင္႔ၿငိစြန္းလွ်င္လည္းအဂတိလုိက္စားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေလာဘေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊မေက်နပ္မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊အေၾကာက္တရားေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ေတြေ၀မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊တစ္ဖက္သက္မမွ်မတစီရင္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္အဂတိတရားက်ဳးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တုိင္းျပည္ခြ်တ္ျခဳံက်ေနရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းတြင္အဂတိလုိက္စားမႈကအဓိကပါ၀င္ေနၿပီးအစိုးရအေနႏွင္႔အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္္ေနေသာ္လည္းေအာက္ေျခအထိတူးဆြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးမႈႏွင္႔သြယ္၀ိုက္ေသာအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာအစိုးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္အဂတိတရားကင္းစင္မႈကအေရးပါဆုံးျဖစ္ေနရာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအထက္ပိုင္းမွစ၍ေအာက္ေျခအထိတစ္ဦးခ်င္းအဂတိကင္းစင္္ရန္လုိအပ္သကဲ႔သို႔ထိေရာက္စြာအေရးယူေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းလိုအပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင္႔ေႏွးေစၿပီးလူတစ္ဦးခ်င္း၏လြပ္လပ္မႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးကိုက်ဆင္းေစေသာအဂတိလုိက္စားမႈကိုမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သေရြ႕ျပည္သူကိုဗဟိုရ္ျပဳေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဂတိတရားကင္းစင္ပါမွအေၾကာက္တရားကင္းေသာလူ႔ေဘာင္အတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာလူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အယ္ဒီတာ စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္

ငလ်င္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ မလုံျခဳံေသာ၀န္းက်င္မွ ျပည္သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွစ၍ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းေန႔စဥ္လိုလို ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ေနသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္အႀကိမ္ေပါင္း ၂၃ႀကိမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပဗဟိုျပဳေသာ ငလ်င္တစ္ႀကိမ္ရွိခဲ႔ရာ ထိုအထဲတြင္ အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အင္အားအသင့္ အတင့္ပါ၀င္ေနၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝ နာရီ ၅၆ မိနစ္ ၂၃ စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအး ေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၇ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာ...

လြတ္လပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔အတြက္ အေရးပါေသာ ရက္စြဲတစ္ခု၊ အခ်ိန္တစ္ခု၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္သံုးႀကိမ္ျပဳခဲ့သည္။...

ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း…

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုိ ႏႈတ္ဆက္ကာ ႏွစ္သစ္တစ္ခု၏ ကန္႔လန္႔ကာခ်ပ္ကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။ ႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ ခရီးဆက္လုိက္ပါလာခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာစြာရွိၾကေစေၾကာင္း ဦးစြာဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကုိ စတင္ျဖတ္သန္းလ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းအတိတ္ကုိလည္း ျပန္ေျပာင္းေတြးဆမိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အတြက္ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ထဲတြင္ အနိ႒ာ႐ံုသတင္းမ်ား၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကသာ ႀကီးစုိးေနခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူထံ႐ိုက္ခတ္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ရပ္က ရခုိင္ေဒသအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လံုျခံဳေရးရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္...