ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ပထမႏွစ္သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္မ်ား စတင္ေခၚယူ

ရန္ကုန္၊ ဩ၈ုတ္-၁၇ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ရန္ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၃ရက္မွစ၍ အဆိုပါတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တကၠသိုလ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္က ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္Computer Science and Engineeringႏွင့္Electornics and Commumications Enginnerစသည့္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကိုသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုလၽွင္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၆၀စီ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝင္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ...

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းမ်ားႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေၾကညာမည္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္-၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္သည့္စာရင္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ "တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကေဆာင္႐ြက္တဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေတြကို ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလိုပဲ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ေၾကညာမွာပါ။ ဝက္ဘ္ဆိုက္တင္မယ္။ ဝင္ခြင့္ရတဲ့တကၠသိုလ္မွာလည္း ကပ္မယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန http://www.moe.gov.mm/ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာလည္း ေၾကညာေပးမယ္။ စာတိုက္ကလည္း ေၾကညာမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ေစာင့္ရင္ေတာ့ေနာက္က်မယ္ေပါ့။ ကိုယ္ေလၽွာက္တဲ့တကၠသိုလ္မွာ သြားၾကည့္ရင္ရၿပီ။ ႏိုဝင္ဘာ၁၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းဆုိျကည့္လုိ႕ရျပီ။ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ကုိသီးသန္႕ေခၚတဲ့တၠသုိလ္ေက်ာင္း၁၁ ခုက အရင္ေၾကညာမွာေပါ့။ သူတို႔က အမွတ္ကန္႔သတ္တာကိုး။ အဲဒါၿပီးေတာ့ဒီဘက္က တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာမွာေပါ့"ဟုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန...

တကၠသိုလ္ ၁၁ ခု၏ ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာမည့္ရက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အလိုက္ သီးျခားတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူသည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ေက်ာင္း၏ ဝင္ခြင့္ေၾကညာမည့္ရက္၊ ေငြသြင္းမွတ္ပုံတင္ရမည့္ရက္မ်ားကို ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရက္ေျပာင္းလဲေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ဩဂုတ္၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည့္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္း ေၾကညာမည့္ရက္ကိုယခင္က ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခုတြင္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာမည့္ရက္ကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေငြသြင္းမွတ္ပုံတင္သည့္ရက္ကို ယခင္က တကၠသိုလ္အသီးသီးအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ယခုစက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္အထိဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္...

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္အတြက္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

သမိုင္းဘာသာရပ္ေမးခြန္းမွာ အဓိကအပိုင္းေလးပိုင္းခြဲၿပီး ေမးထားတယ္။ အပိုင္း(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)နဲ႔ (ဃ)။ အပိုင္း (က)မွာ ကြက္လပ္ျဖည့္တာ၊ မွား/မွန္ေ႐ြးတာ၊ ဒါ့ျပင္ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ ေပးထားတဲ့အေျဖ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)တို႔ အနက္အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးခိုင္းတာ။ ဒီေတာ့ အပိုင္း(က)အတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္က အမွတ္ (၂၀)ျဖစ္တယ္။ အတိအက်ရတဲ့အမွတ္ေတြျဖစ္လို႔ ဂ႐ုစိုက္ေျဖဖို႔လိုပါတယ္။ အပိုင္း(ခ)။ အပိုင္း(ခ)မွာ မွတ္စုတိုက႑ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းနဲ႔ ကမၻာ့သမိုင္းစုစုေပါင္း ရွစ္ပုဒ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီ ရွစ္ပုဒ္ထဲက ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ျဖစ္၊ ကမၻာ့သမိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္အမ်ားဆုံး...

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳလမ္းၫႊန္

ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ကို ေအာင္ပြဲဆင္ဖို႔ ေမးခြန္းပုံစံကို ပထမဆုံးေလ့လာထားရပါမယ္။ ပထဝီဝင္ေမးခြန္းအပိုင္း(က)မွာ ဓမၼဓိ႒ာန္ကို ေမးပါတယ္။ ၁(က)မွာ အမွား၊ အမွန္ေ႐ြးၿပီး မွန္ရင္ (မွန္)၊ မွားရင္ (မွား) ငါးခုေ႐ြးရပါမယ္။ ၁(ခ)မွာ ကြက္လပ္ ငါးခုေျဖရပါတယ္။ ၁(ဂ)မွာ အေျဖသုံးခုေပးထားၿပီးအမွန္တစ္ခုကို ေ႐ြး၊ ကြက္လပ္ထဲမွာ ျဖည့္ေပးရပါတယ္။ ငါးခုေျဖရပါတယ္။ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၁၅ ခုေမးၿပီးတစ္ခုကို တစ္မွတ္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၅ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဓမၼဓိ႒ာန္ကိုေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ထဲက သာေမးတာျဖစ္လို႔ မ်ားမ်ားဖတ္လို႔ရပါတယ္။...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

ဂုဏ္ထူးမွတ္ ေသခ်ာေပါက္ရလိုလၽွင္ အခန္း(၁)၊ (၃)၊ (၄)နဲ႔(၅)ကို အပိုင္က်က္မွတ္ပါ။ အတြက္ပုစၧာပိုင္ရင္ အခန္း(၄)က်က္စာကို လႊတ္လို႔ရတယ္။ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ စာက်က္ခ်ိန္မရတဲ့ စာေျဖသူတို႔ကေတာ့ အခန္း(၁)၊ (၃)နဲ႔(၅)ကို က်က္ပါ။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (က)(ခ)နဲ႔(ဂ)အတြက္ ေပးထားတဲ့နံပါတ္ေတြကို အေျဖလႊာမွာ အရင္ေရးထားပါ။ သက္ဆိုင္ရာအေျဖကိုေတာ့ က်က္စာ၊ တြက္စာေျဖၿပီးမွ မွား/မွန္၊ ကြက္လပ္ျဖည့္၊ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေျဖေတြကိုစဥ္းစားၿပီး တစ္ခုမက်န္ေျဖပါ။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂။ အဓိပၸာယ္သက္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းအတြက္ အခန္း(၁)၊ (၃)၊ (၄)နဲ႔ (၅)ထဲက အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ အေထာက္အကူျပဳ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ- (၁) ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ ေမးခြန္းသေဘာတရား (၂) အခန္းမ်ားအလိုက္ အမွတ္ခြဲေဝပုံနဲ႔ (၃) ေျဖဆိုသင့္သည့္ပုံစံမ်ားဆိုၿပီး သုံးပိုင္းခြဲျခားေဖာ္ျပပါမယ္။ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ ေမးခြန္းသေဘာတရားမွာ- Grade-10. Biology ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ အခန္း(၁)မွ အခန္း(၁၂)အထိ သင္ခန္းစာေတြဟာ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ သိရွိနားလည္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အစီအစဥ္တက် ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇီ၀ေဗဒေမးခြန္းဟာလည္း အခန္း(၁၂)ခန္းမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြရဲ႕ နားလည္မႈအေပၚကိုအေျခခံတဲ့ ေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ရဲ႕ ေမးခြန္းပုံစံကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

မဂၤလာပါတပည့္တို႔ လာမယ့္မတ္လမွာ ေျဖဆိုၾကရေတာ့မယ့္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲႀကီးမွာ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြယ္ကူစြာေအာင္ျမင္ဖို႔၊ ဂုဏ္ထူးထြက္ဖို႔နဲ႔ အမွတ္ ၉၀ ေက်ာ္ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းပံုစံေလ့လာျခင္း၊ အမွတ္ခြဲေ၀ႏိုင္မႈနဲ႔ ရမွတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ၊ ေဆာင္ရန္နဲ႔ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြကို က႑အလိုက္အႀကံေပးေရးသားတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ ေမးခြန္းပုံစံေလ့လာျခင္းႏွင့္အမွတ္ခြဲေဝႏိုင္မႈ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေမးသြားတဲ့ ေမးခြန္းပုံစံအတိုင္းဆိုရင္ Section (A) နဲ႔ Section (B) ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။ Section (A) မွာက ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကို ေလးမွတ္ႏႈန္းနဲ႔ စုစုေပါင္း ကိုးပုဒ္ပါဝင္ၿပီး ေမးခြန္းနံပါတ္(၉)ကိုေတာ့ (or) ခံၿပီး...

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ စာေမးပြဲလမ္းၫႊန္

မဂၤလာပါတပည့္တို႔ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ "စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာ" ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္တြင္ "ျမန္မာဝတၳဳတိုႏွင့္ ျမန္မာျပဇာတ္ လက္ေ႐ြးစင္၊ သံ၀ရပ်ိဳ႕၊ ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္းႏွင့္ ျမန္မာစာေပသမိုင္း"ဟူ၍ စာအုပ္ေလးအုပ္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းႀကီးေလးပုဒ္ပါဝင္ပါသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁)တြင္ (က)ႏွင့္ (ခ) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (က)တြင္ ျမန္မာဝတၳဳတို ႏွစ္ပုဒ္ေမးၿပီး တစ္ပုဒ္ေျဖရသည္။ ေပးမွတ္ ၁၀ မွတ္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁။ (ခ)တြင္ ျမန္မာျပဇာတ္ ႏွစ္ပုဒ္ေမးၿပီး...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္လမ္းၫႊန္

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း Chemistry ဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ထူးခၽြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းပုံစံကို ဦးစြာေလ့လာပါ။ ဓာတုေဗဒ ေမးခြန္းပုံစံ Question 1 - TRUE (OR) FALSE (၁)မွတ္တန္ ၇ ပုဒ္ေပးထားၿပီး အားလုံးေျဖရမည္။ (၇ မွတ္) Question 2 - Fill in the blanks (၁)မွတ္တန္...