စိတ္ကုစားျခင္းခရီးစဥ္

  လက္ရွိတြင္ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံတြင္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္္လူနာေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ကို ကုသေပးေနၿပီး မိသားစုမရွိေတာ့သည့္လူနာေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ကိုလည္း ျပဳစုထားသည္။ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံကို အစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ္လည္း ေကြ်းေမြးစားေသာက္စရိတ္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကိုအားကိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းဓာတ္ပံု- ဖိုးသား