၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပညာေရးက႑ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပညာေရးက႑တြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္- အေျခခံပညာ အတန္းငယ္ေလးမ်ားကို စာသင္ကာလ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာသင္ကာလကို ယခင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိသာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ မတ္လကုန္အထိ သတ္မွတ္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။...

“ကမၻာႀကီးႏွင့္ ၂၀၂၁ (၃)”

◾ ေရးသူ - ဗ်ည္းႏြဲ႕ ယမန္ေန႔က အဆက္) ( ၆ ) ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အနာဂတ္ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေတာင္ႀကိဳေတာင္ ၾကား၌ ကပ္ေဘးတို႔ အၿမဲတမ္း ပုန္းခိုေနတတ္သည္။...

“ကိုဗစ္တိုက္စစ္မႉးတို႔၏ ၂၀၂၀ သမိုင္းဝင္ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္မ်ား”

◾ ေအးျမတ္မြန္ (ယုဇန) စုစည္းသည္။ လူသားတိုင္း ႏွစ္သစ္ေရာက္လၽွင္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ေမၽွာ္လင့္ ၾကသလို လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ခြန္အားတိုး၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ၾကသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ မထင္မွတ္ ထားသည့္ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားတိုင္း ေရာင္နီေပ်ာက္ကာ အေမွာင္လႊမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း...

“ကမၻာႀကီးႏွင့္ ၂၀၂၁(၂)”

◾ ေရးသူ - ဗ်ည္းႏြဲ႕ (ယမန္ေန႔က အဆက္) ( ၃ ) ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမၽွမႈ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈေဘးေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၂၀၂၁...

“၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ႐ုပ္ရွင္က႑ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား”

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းအဖြဲ႕ - စုစည္းသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံး ႀကဳံခဲ့ရသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္၍ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေနရသည့္ အႏုပညာေလာကသားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ကံဆိုးခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟုဆိုလၽွင္လည္း...

“ကမၻာႀကီးႏွင့္ ၂၀၂၁ (၁)”

◾ ဗ်ည္းႏြဲ႕ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ႀကဳံဖူးမွသာ ယုံၾကမည့္လူမႈဒုကၡ၊ စီးပြားေရး ဒုကၡမ်ားကို ပိုက္ေထြးရင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံးခဲ့ေလၿပီ။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (SARS-CoV-2) သည္ ကမၻာ့ျပည္သူေပါင္း ၇၅ သန္းေက်ာ္အထိကို ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (COVID-19) ေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့ျပည္သူ ၁ ဒသမ...

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၏ထင္ရွားသည့္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစိုးရပထမသက္တမ္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရး ပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကို လုပ္‌ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါျပႆနာေျဖရွင္းေနရျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကိုကုစားေနရျခင္းႏွင့္ေ႐ြးေကာက္အႏိုင္ရေရးတို႔ကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ အားရဖြယ္အေျပာင္းအလဲမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနႏွင့္မၾကာမီကာလအတြင္းဒုတိယသက္တမ္းအစိုးရအဖြဲ႕ကိုဆက္လက္တာဝန္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုဆက္လက္အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ေနသည္ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း...

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စီးပြားေရး ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အင္န္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းကာလအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနခ်ိန္ ကိုဗစ္ (၁၉) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈဂယက္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အတန္အသင့္ဆြဲခ်ခဲ့သည္။အေသးစား၊ အလတ္စား(SME) မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း(Project) လုပ္ငန္းအမ်ားအျပား ရပ္ဆိုင္းကာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိေနခ်ိန္ ႏိုင္ငံတကာမွ အင္အားႀကီး ရင္းႏွီး...

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းထူးျခားခ်က္မ်ားအနက္ ကိုဗစ္(၁၉) ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး NLD ပါတီကပင္ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၁၇ နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုသို႔က်င္းပရာတြင္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္...

“၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာပုံရိပ္ တေစ့တေစာင္း”

တိုး - စုစည္းသည္။ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း သမင္လည္ျပန္ ျပန္ၾကည့္လၽွင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ကိုဗစ္(၁၉) ကပ္ေရာဂါ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔ေသာ ဝိုးတဝါး အရိပ္အေယာင္အျဖစ္ သနစ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရေသာ္-