ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ မိနစ္...

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ - (၅၁၃) ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း - (၁၃၃၃၇၈)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ - ရန္ကုန္ ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ - အင္းစိန္ ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္...

COVID-19 ေရာဂါ ပိုးေတြ႕ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့က်

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္) ည (၈)နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ (၅၁၃)ဦးထပ္မံတိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔ ပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္အထိ ဆယ္ရက္အတြင္း ပိုးေတြ႕ရွိမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ အထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ - (၆၀၅) ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း - (၁၃၂၈၆၅)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ - ရန္ကုန္။ ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ( ေျမာက္ပိုင္း ) ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္)...

COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ႏႈန္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ ျပန္တက္၊ ပိုးေတြ႕လူနာသစ္ (၆၀၅) ဦးထပ္တိုး၊ (၁၀) ဦး ထပ္မံေသဆုံး

ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္)၊ ည ၈ နာရီမွ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္)၊ ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ စုစုေပါင္း (၁၈,၈၂၀) ခုအား စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၆၀၅) ဦးေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္အထိ အခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ - (၅၂၃)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း - (၁၃၂၂၆၀)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ - ရန္ကုန္။ ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ...

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၅၂၃) ဦးထပ္တိုး၍ (၂၄)ဦးထပ္မံေသဆုံး

ယေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၈၂၇) အားစစ္ေဆးၿပီးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၅၂၃) ဦးထပ္တိုးေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္အထိ ေန႔စဥ္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ေထာင္ေအာက္ ဆက္တိုက္ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ COVID-19ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါေတြ႕သူ - (၅၅၁) ဦး ◾ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း - (၁၃၁၇၃၇)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ ျပည္နယ္ - ရန္ကုန္ ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ - သကၤန္းကြၽန္း ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ...

COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့က်၊ အတည္ျပဳလူနာ ​( ၅၅၁ )ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိ

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္) ည (၈)နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ (၅၅၁)ဦးထပ္မံေတြ႕ရွ္ိေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔ ပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁၀ ရက္အတြင္းပိုးေတြ႕ရွိမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ...

ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္အထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ - (၅၈၂)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း - (၁၃၁၁၈၆)ဦး ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ - ရန္ကုန္ ◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ - မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏...

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္တပ္မေတာ္ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေ႐ြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး၊ ေ႐ြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၃ ဦး ေတာင္းဆိုထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္) တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။