စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္႐ံုးခြဲလိပ္စာ

ပ(၁၁၅)၊ သေျပကုန္း၊ ပြဲ႐ံုတန္း၊ KBZ သေျပကုန္းဘဏ္ခြဲ(၄)အနီး၊
ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၅၄၅၂၇

မႏၱေလး႐ံုးခြဲလိပ္စာ

အမွတ္(ဂ်ီ-၅၊ ဘီ)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္
ေယာမင္းႀကီးလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၂-၅၁၅၃၄၅၂

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း – ၀၁-၈၆၁၀၅၈၁၊ ၀၁-၈၆၁၀၅၈၂

Hot Line – ၀၉-၉၅၆၂၇၄၃၂၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၇၄၃၂၅

E-Mail – sdtimedaily@gmail.com

Fax – 01-8610583

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၉၀၀၀၃၅၅ – ၃၅၆
Facebook – www.Facebook.com/standardtimedaily

Website – sdtimedaily.com

Email. – digital.newsroom@sdtimedaily.com

LATEST POSTS

က်ိန္စာသင့္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္တရားမဝင္သူမ်ားဟု ယိုးစြပ္ေနမႈကို အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္

ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ သယံဇာတက်ိန္စာသင့္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ ယခုထက္ပို၍ အားသြန္ခြန္စိုက္လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ေသဆုံး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူစာနာဝမ္းနည္းပူေဆြးရေၾကာင္း MATA...